Друк

Структура

Всеукраїнську структуру "МП" складають місцеві осередки "МП".

Місцеві осередки "МП" діють на підставі Статуту "МП" та своїх положень, які приймають їх вищі керівні органи, та затверджує Правління "МП".

Місцеві осередки "МП":

Місцеві осередки "МП" утворюються на установчих зборах і набувають свого статусу після їх визнання Правлінням "МП".

Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки "МП" повинні зареєструватися в установленому законом порядку. Місцеві осередки "МП" без прав юридичної особи повинні легалізуватися шляхом письмового повідомлення про заснування.

Вищим органом "МП" є Загальні збори членів /делегатів/ "МП", які скликаються Правлінням "МП" не рідше одного разу на п'ять календарних років. Норми представництва вирішує Правління "МП". Позачергові Загальні збори "МП" можуть бути скликані за вимогою Правління "МП", або на вимогу не менше половини членів "МП".

Загальні збори "МП" є правочинними при наявності не менш 2/3 обраних делегатів.

Загальні збори "МП" можуть вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності "МП".